The Design of the User Interfaces for Privacy Enhancements for Android
Jason I. Hong
Matt Fredrikson
Mike Czapik
Shawn Hanna
Swarup Sahoo
Judy Chun
Won-Woo Chung
Aniruddh Iyer
Ally Liu
Shen Lu
Rituparna Roychoudhury
Qian Wang
Shan Wang
Siqi Wang
Vida Zhang
Jessica Zhao
Yuan Jiang
Sam Kim
Evelyn Kuo
Jinping Liu
Yile Liu
Robert Zhang
arXiv 2021 -- arXiv.org, CS, Technical Report: arXiv:2104.12032. April 2021